Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κλίματος, του καιρού και του τουρισμού έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης και έναν από τους κύριους κλάδους της εθνικής οικονομίας για την παγκόσμια αγορά και ειδικότερα για τις χώρες της Μεσογείου. Είναι ο τομέας εκείνος για τον οποίο είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος. Ωστόσο είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί έντονα από την κλιματική αλλαγή, διότι πολλές δραστηριότητες εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες.
Η αλλαγή του κλίματος θα έχει ως επακόλουθο την απώλεια της ελκυστικότητας για τους παραδοσιακά χειμερινούς και θερινούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τα εγχώρια ταξίδια, ιδιαίτερα στις ψυχρότερες χώρες, και θα ασκήσει θετική επίδραση στην εποχικότητα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα ορισμένων προορισμών κατά τους χειμερινούς μήνες.
Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην τουριστική ζήτηση θα διαμορφωθεί από την ανταπόκριση των τουριστών προς την πολυπλοκότητα της πολιτικής μετριασμού των επιπτώσεων. Οι τουρίστες έχουν τη μεγαλύτερη προσαρμοστική ικανότητα λόγω της ευελιξίας τους να υποκαταστήσουν τον τόπο, το χρόνο και το είδος των διακοπών, ακόμα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η κατανόηση τουριστικής αντίληψης και αντίδρασης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη των πιθανών γεωγραφικά και εποχιακά αλλαγών στη ζήτηση του τουρισμού.

Λέξεις κλειδιά: Κλίμα, κλιματική αλλαγή, τουρισμός, προσαρμογή, παράκτιος τουρισμός, χειμερινός τουρισμός, ορεινός τουρισμός, χώρες Μεσογείου, Ευρώπη

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(25 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)