ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εξερχόμενη και στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία προσδιορίζει το παγκόσμιο κλίμα. Οποιαδήποτε μεταβολή οδηγεί σε αλλαγή του κλίματος. Οι βασικότεροι παράγοντες είναι η ηλιακή ακτινοβολία, η ατμοσφαιρική σύσταση, οι αλλαγές στη χρήση γης. Η συχνότητα ακραίων φαινομένων οδήγησε τους επιστήμονες στη χρήση μοντέλων και δεικτών για την παρατήρηση των κλιματικών μεταβολών που οφείλονται σε αυξομειώσεις σημαντικών παραμέτρων.
Σε αυτήν την εργασία θα γίνει αρχικά αναφορά στα σημαντικότερα μαθηματικά μοντέλα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διασποράς (Gauss, Euler, Αριθμητικά, Φυσικά, Στατιστικά, Εμπειρικά) και σε δείκτες ποιότητας αέρα. Επιπλέον θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη χρησιμότητα των παγκόσμιων και τοπικών κλιματικών μοντέλων ως εργαλεία προσομοίωσης του κλίματος στα σενάρια κλιματικής αλλαγής καθώς και στις σημαντικότερες αλλαγές που θα προκύψουν στην Ελλάδα έως το 2100 από την εφαρμογή των μοντέλων αυτών στη δημόσια υγεία. Ένα άλλο σημαντικό μέρος αυτής της εργασίας αφορά στη χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης για την διερεύνηση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, θα γίνει σύνδεση των μετεωρολογικών παραμέτρων με φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και με περιόδους έντονης ξηρασίας και υγρασίας με τη βοήθεια Ασαφών Γνωστικών Χαρτών (Fuzzy Cognitive Maps). Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν σενάρια που θα υποδηλώνουν τις συσχετίσεις, θετικές ή αρνητικές, ανάμεσα στις συνδέσεις των παραμέτρων με τα φαινόμενα ρύπανσης και ξηρασίας.
Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν μια ερευνητική προσπάθεια με τη Χρήση Συστημάτων Ασαφούς Άλγεβρας-Νόησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, για την μοντελοποίηση του προβλήματος της ξηρασίας στην Κύπρο τα τελευταία 30 έτη (Παπακωνσταντίνου κ.ά. 2010).
Η καινοτομία της έρευνας που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία είναι η χρήση Χαρτών Ασαφούς Νόησης (Fuzzy Cognitive Maps) προς το ευρύτερο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών του.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, ατμοσφαιρικά μοντέλα, δείκτες ξηρασίας, δημόσια υγεία, Ασαφείς Γνωστικοί Χάρτες

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(21 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)