ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΑΣΑΦΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΜΠΕΥΖΙΑΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα υποφέρουν από πυρκαγιές ιδίως τη θερινή περίοδο όπου καίγονται μεγάλες εκτάσεις δασών. Η Δασική Υπηρεσία από το 1983, έχει ξεκινήσει την καταγραφή παραμέτρων για κάθε περιστατικό πυρκαγιάς, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια για ενιαία ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίασή τους, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις υπάρχουσες καταστροφές και τάσεις μεταβολής ανά γεωγραφική μονάδα. Έτσι λοιπόν κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη προστασία και φύλαξη των δασών καθώς και βελτίωση της δασοπυρόσβεσης.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει ως περιοχές συγκριτικής μελέτης την Πελοπόννησο και την Κρήτη, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων για τον κίνδυνο εμφάνισης καθώς και την καταστρεπτικότατα μιας πυρκαγιάς με βάση την εκτίμηση του ιστορικού της καμένης έκτασης σε συνδυασμό με τους κλιματικούς παράγοντες, ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε τα δάση αλλά και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Παρότι η έρευνα αυτή διεξήχθη σε μια ευρύτατη περιοχή που αφορά σχεδόν σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, λόγω έλλειψης χώρου στην εργασία αυτή παρουσιάζεται πιλοτικά μόνο η περίπτωση του Λεωνιδίου. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα πραγματοποιεί χρήση Ασαφούς Λογικής, Ασαφών Συνόλων, Μπεϋζιανής πιθανότητας καθώς και συσχέτιση μετεωρολογικών δεδομένων – καμένης έκτασης, υπό το πρίσμα της συνδυασμένης χρήσης του λογισμικού MS Excel με το Λογισμικό Matlab 2011b, για την επεξεργασία των δεδομένων, την εκτίμηση των ασαφών βαθμών μέλους και την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων. Το παρόν σύστημα παρουσιάζει ευελιξία ώστε με μικρές διαφοροποιήσεις θα μπορέσει να εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά: Δασικές Πυρκαγιές, Ασαφής Λογική, Ασαφή Σύνολα, Μπεϋζιανή πιθανότητα, Fuzzy c-means

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(22 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)