ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ ΤΙΓΡΗΣ (AEDES ΑLBOPICTUS)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μια από τις άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εντοπίζεται στην εξάπλωση των χωροκατακτητικών ειδών, τα οποία συνιστούν μια σοβαρή και ταχέως επιδεινούμενη απειλή για τη φυσική βιοποικιλότητα του γηγενούς περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα της χλωρίδας, της πανίδας, ακόμα και του ανθρώπινου πληθυσμού ενός τόπου. Χαρακτηριστική περίπτωση χωροκατακτητικού είδους το οποίο συνιστά σοβαρότατη απειλή για τον άνθρωπο είναι το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes Albopictus), το οποίο έφτασε στην Ευρώπη μέσω του εμπορίου μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων. Είναι φορέας τουλάχιστον 22 ιών, συμπεριλαμβανομένων του ιού του δυτικού Νείλου του δάγκειου πυρετού, της εγκεφαλίτιδας, καθώς και διάφορων παράσιτων που προκαλούν φιλαρίαση. Η εν λόγω εργασία προτείνει την δημιουργία ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο πραγματοποιεί εκτεταμένες συγκρίσεις σε πρωτεϊνικές και DNA ακολουθίες, προκειμένου να αναγνωρίσει και κατηγοριοποιήσει σωστά το ασιατικό κουνούπι τίγρης, σε σύγκριση με άλλα είδη κουνουπιών. Συγκεκριμένα, εξάγονται τα χαρακτηριστικά των ακολουθιών που είναι γνωστά και ως DNA Barcodes και πραγματοποιείται μια προσέγγιση ταξινόμησης με τη χαρτογράφηση των αρχικών δεδομένων σε ένα σύνολο σημείων στο χώρο, γεγονός που καθιστά ευκολότερο τον εντοπισμό των πολύπλοκων σχέσεων τους. Υιοθετούνται λοιπόν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης για την αυτόματη αναγνώριση του γενετικού κώδικα του ασιατικού κουνουπιού τίγρης. Αυτό γίνεται με βάση τα πιο σύγχρονα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) τρίτης γεννεάς (Evolving Spiking Neural Networks – Εξελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα Αιχμής) τα οποία ακολουθούν με ιδιαίτερο ρεαλισμό την πραγματική λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου προτύπου, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη σύγκριση με διάφορους τύπους νευρωνικών δικτύων καθώς και αντίστοιχες μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, χωροκατακτητικά είδη, κουνούπι τίγρης Aedes Albopictus, γενετικός ραβδοκώδικας, εξελικτική μηχανική μάθηση, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(14 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)