ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΞΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρινα τοξωτά αποτελούσαν, από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, τον κύριο τύπο γεφυριών οδών και αγωγών μεταφοράς νερού. Στον ελλαδικό χώρο έχουν κατασκευασθεί, ανθεκτικά στο…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναβαθμοί ή αναβαθμίδες, ή πεζούλες είναι απλοί ξηρολίθινοι τοίχοι, που επιδιώκουν, μέσω της μείωσης των κλίσεων του εδάφους, την αποτροπή της εδαφικής διάβρωσης και τη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας,…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα υδρονομικά έργα (έργα διευθέτησης χειμάρρων) έχουν ως στόχο την αποτροπή ή τον έλεγχο των χειμαρρικών φαινομένων (αποσαθρώσεων, διαβρώσεων, ολισθήσεων, κατακρημνίσεων), την σταθεροποίηση των κοιτών και την παροχή αντιπλημμυρικής…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας υπάρχουν σημαντικοί υδάτινοι φυσικοί πόροι που επιτρέπουν τη δημιουργία ορεινών λιμνοδεξαμενών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων υψηλής βιοκοινωνικής λειτουργίας με δυνατότητες άμεσης παροχής νερού σε επίγεια…