ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες), ολοένα και περισσότερο κάνουν εμφανή την επίδρασή τους στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα δασικά οικοσυστήματα αναμένεται να πιεστούν προς οριακές καταστάσεις και θα επέλθουν μεταπτώσεις στη δυναμική τους ισορροπία (διαταραχή στις σχέσεις γονιμοποίησης – φυτικού δυναμικού, βιοποικιλότητα, αποδάσωση κ.α.), με σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η παρούσα εργασία στοχεύει στον προσδιορισμό της πιθανότατα καθοριστικής συμβολής του δασικού τομέα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της, με διαδικασίες και μέτρα (βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) που θα στοχεύουν στην αύξηση των δεσμεύσεων και αποθεμάτων άνθρακα, στη χρησιμοποίηση του ξύλου ως αντικαταστάτη υλικών και της βιομάζας ως αντικαταστάτη καυσίμων, στην προστασία των οικοσυστημάτων από εξωτερικούς κινδύνους, στην αποφυγή της αποδάσωσης, την προώθηση της αναγωγής (από χαμηλή σε υψηλή παραγωγικότητα). Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελέτης εφαρμοσμένων παραδειγμάτων, αναζητούνται οι επικρατέστερες πρακτικές και προτεινόμενες λύσεις και καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής για τα δάση (Forest Europe, UNFCCC), της απογραφής σχετικών δεδομένων (IPCC), της μεταβολής των χρήσεων γης (LULUCF – indirect LUC), των πρακτικών διαχείρισης (IFM, Sustainable management, LtHP κ.α.). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν σε μια νέα προσέγγιση της διαχείρισης των δασών με γνώμονα την κλιματική αλλαγή και στην ενσωμάτωση της λειτουργίας «Μετριασμός των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής» στις πρακτικές και μεθόδους διαχείρισης.

Λέξεις κλειδιά: Δασικά οικοσυστήματα, κλιματική αλλαγή, ευρωπαϊκή δασική πολιτική, αειφορική διαχείριση δασών

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(32 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)