ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πληθυσμοί οξιάς (Fαgιιs sylvatica) στη ΝΑ Ροδόπη παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ποικιλότητας στους μικροδορυφόρους χλωροπλαστικού DΝΑ (cpDΝΑ SSRs). Η ποικιλότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης των καταφυγίων που έχουν επισημανθεί στην περιοχή και της παρουσίας μιας ζώνης αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο υποειδών, Fagus sylvatica ssp.sylvatica και Fagus sylvatica ssp. orientalis. Διερευνήθηκε η γενετική ποικιλότητα δύο πληθυσμών οξιάς της ΝΑ Ροδόπης με τη χρήση cρDΝΑ SSRs, RAPDs και AFLPs. Για τη διερεύνηση της μορφολογικής ποικιλότητας των φύλλων μετρήθηκαν εκείνα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στη διάκριση των υποειδών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη μείξη των δύο υποειδών και δίνουν ενδείξεις για τις μεσοπαγετώδεις κινήσεις τους.

Λέξεις κλειδιά: Fagus sylvatica, γενετική ποικιλότητα, RAPD, ΑFLΡ, SSR, απλότυποι, μορφομετρία, εξέλιξη

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(20 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)