ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ

Τα αλπικά οικοσυστήματα αρχίζουν εκεί όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν την αύξηση των δέντρων, και καλύπτονται κυρίως από θάμνους, ποώδη είδη και χέρσα εδάφη. Περίπου το 3% της επιφάνειας της γης βρίσκεται στην αλπική ζώνη. Σε σύγκριση με τις πεδινές περιοχές, η αλπική βλάστηση έχει υποστεί λιγότερες επιδράσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ωστόσο, οι αυξανόμενες ανθρωπογενείς πιέσεις (γεωργία, τουρισμός, άλλες μορφές ανάπτυξης) και η κλιματική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργούν μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των οικοσυστημάτων της αλπικής ζώνης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη χλωρίδα, πανίδα και βιοποικιλότητα των αλπικών οικοσυστημάτων. Παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη διατήρησης των αλπικών οικοσυστημάτων είναι επιτακτική, καθώς η παγκόσμια βιοποικιλότητα κινδυνεύει να χάσει πολύ σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας ενώ ορισμένα στοιχεία αυτών των ενδιαιτημάτων όπως είναι τα δασοόρια χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Οι έρευνες ωστόσο, για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα αλπικά οικοσυστήματα σαν ένα σύνολο του οποίου τα επί μέρους υποσύνολα σχετίζονται έντονα μεταξύ τους.

Λέξεις κλειδιά: βιοποικιλότητα, πανίδα, χλωρίδα, αλπική ζώνη, κλιματική αλλαγή

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(24 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)