ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκομιδής ξύλου, προκαλούνται αναπόφευκτα πληγώσεις στα εναπομένοντα δέντρα είτε από τις εργασίες ρίψης είτε από τη μετατόπιση ή και τη διαμόρφωση των κορμοτεμαχίων μέσα στη συστάδα. Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών σε ένα σταθμό και στη βλάστησή του είναι πολυεπίπεδα. Οι προκαλούμενες ζημίες μπορούν να χωριστούν στους εξής τέσσερις τύπους : φυσικές ζημίες, πρωτογενείς ζημίες συγκομιδής, επακόλουθες ζημίες και δευτερογενείς ζημίες συγκομιδής. Ειδικά οι πρωτογενείς ζημίες, αλλά και οι επακόλουθες και οι δευτερογενείς ζημίες, δείχνουν τις προκαλούμενες βλάβες στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: εργασίες συγκομιδής ξύλου, πρωτογενείς ζημίες, δευτερογενείς ζημίες, επακόλουθες ζημίες

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(3 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)