ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗN ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα ευρυζωνικά δίκτυα (broadband networks) προσφέρουν ποιοτική επικοινωνία και παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς διείσδυσης στη χώρα μας. Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας με την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα, τα δίκτυα και η ευρυζωνικότητα μπορούν να αξιοποιηθούν για προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) που συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Λ.Ε.Π.-Less Favored Areas –LFA), όπως είναι οι απομακρυσμένες περιοχές, οι ορεινές περιοχές και τα νησιά. Στην εργασία αυτή μελετώνται οι ευρυζωνικές τεχνολογίες και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) αλλά και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων με εκπαίδευση από απόσταση αλλά και προγραμμάτων δια βίου μάθησης (life-long learning) σε Λ.Ε.Π. του ελληνικού χώρου, η αναγνώριση των απαραίτητων υποδομών και των κύριων παραγόντων για την επιτυχημένη και αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων όσο και οι θεματικές ενότητες που μπορούν να προσεγγιστούν. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο προσφέρει θετικές προοπτικές για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ειδικότερα η δημιουργία περιφερειακών κέντρων εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο επίτευξης αναπτυξιακών στόχων και επιμόρφωσης. Η αξιοποίηση των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών παρέχει νέες ευκαιρίες για επαγγελματική επανένταξη στους κατοίκους με την επανακατάρτιση τους και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ειδικών γνώσεων και πρακτικών, την παροχή κινήτρων για την εμπορική αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και του φυσικού περιβάλλοντος, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των ρυθμών εγκατάλειψης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αυτών από τον πληθυσμό.

Λέξεις κλειδιά: ευρυζωνικά δίκτυα, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ευρυζωνικότητα, διαδικτυακές υπηρεσίες, δια βίου μάθηση, ανάπτυξη, ΛΕΠ

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(23 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)