Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες, απαιτεί πλέον την άμεση ενεργοποίηση κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη για την αντιμετώπισή της. Η ζητούμενη ενεργοποίηση δύναται να επιτευχθεί μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς θεωρείται ως μια από τις αποτελεσματικότερες λύσεις στα συνεχιζόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην τυπική εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κυρίαρχος σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών ώστε να καταστούν ικανοί να διαμορφώσουν στο μέλλον μια κοινωνία με βιώσιμο και αειφορικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, καθώς θεωρείται μία διαδικασία πολυπαραγοντική. Πάραυτα οι μαθητές και μαθήτριες μέσω της συνεχούς συμμετοχής τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνδέονται με την έκφραση υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς, αποκτώντας γνώσεις και αναπτύσσοντας περιβαλλοντικές στάσεις, αξίες και δεξιότητες. Καταλυτικό ρόλο για τη θεμελίωση ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους και, τελικά, την υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών διαδραματίζουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός οργανισμός.


Λέξεις κλειδιά: Υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Λήψη (clicks: 20)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(48 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)