ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η αξία και σημασία του περιβάλλοντος είναι αποδεδειγμένη σε σημείο να εξαρτάται η επιβίωση του. Σε όλα τα επίπεδα ο άνθρωπος συμβιώνει και συμπορεύεται με το περιβάλλον που ζει και κινείται. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της σχολικής και μαθητικής επικοινωνίας στην κατανόηση και αλλαγή των περιβαλλοντικών απόψεων, με τα Σχολικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά το σχ. έτος 2016-17 στο 8ο Δημοτικό Ξάνθης. Επίσης, επιχειρείται μια γενική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων για να αναδειχθεί η σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο να διαμορφώνει στάσεις και αντιλήψεις στους μαθητές, οι οποίες θα τους ακολουθούν. Επίσης, αναφέρεται και η μαθητική συμμετοχή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως και ο συνεργατικός τρόπος εκπόνησης τους. Οι μαθητές εν τέλει υιοθετούν και διαμορφώνουν θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον. Στην εισαγωγή επιχειρείται η απόδοση σημαντικών εννοιών και όρων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την γνώση και την στάση. Στην συνέχεια τίθεται ο σκοπός της εργασίας καθώς και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που έχει στην συνολική διαμόρφωση των στάσεων η συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο κύριο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μια πρώτη αποτίμηση των σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της συμβολής τους στις μορφές και τους αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. Ακολουθεί η παρουσίαση περιβαλλοντικού σχολικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στο 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης το σχ. έτος 2106-17. Στην αξιολόγηση και τα συμπεράσματα που ακολουθούν διαφαίνεται κύρια η επίδραση στην μεταξύ τους επικοινωνία και όλοι μαζί απέναντι στο περιβάλλον, όπως, επίσης, και σε μετέπειτα αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για αυτό.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, περιβαλλοντικές στάσεις, σχολικά προγράμματα, μέσα μαζικής επικοινωνίας

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(44 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)