ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος δημιούργησε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίος ο συμβιβασμός των αντιθέσεων μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του φυσικού περιβάλλοντος. Λύση του προβλήματος είναι η ορθολογική χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, ώστε να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας και να βελτιώνεται η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί από την εφαρμογή των στρατηγικών που στηρίζονται στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του μαθητή. Είναι θεμιτό ο μαθητής – καταναλωτής να ενθαρρύνεται να υιοθετήσει αλτρουιστική συμπεριφορά εναρμονισμένη με τη σωστή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμπεριφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Έβρου αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης ενέργειας. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 17 σχολικές μονάδες του Νομού Έβρου και συμπληρώθηκαν 632 ερωτηματολόγια από μαθητές της Ε ́ και της Στ ́ τάξης του δημοτικού. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μαθητές κάνουν ανακύκλωση και εφαρμόζουν συνήθειες εξοικονόμησης ενέργειας και χαρτιού, επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι η εξοικονόμηση της ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ορθολογική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, συνήθειες εξοικονόμησης ενέργειας, ποιότητα ανθρώπινης ζωής

Λήψη (clicks: 7)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(24 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)