ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη παρούσα έρευνα, η οποία διεξήχθη με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, εξετάζεται η γνώμη των κυνηγών στην Κύπρο σχετικά με την οργάνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και καταγράφεται η άποψή τους σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των κυνηγών. Αξιολογήθηκαν οι παράγοντες που μειώνουν τους θηραματικούς πληθυσμούς στο νησί με σημαντικότερους τη λαθροθηρία, τις δασικές πυρκαγιές, τη χρήση παράνομων μέσων κυνηγιού και το μεγάλο αριθμό κυνηγών. Το φαινόμενο της θανάτωσης αρπακτικών και απαγορευμένων θηραμάτων είναι συχνό, και γίνεται αντιληπτό από μεγάλο ποσοστό κυνηγών παρ’ ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους υποστηρίζει την άποψη ότι η σωστή διαχείριση των θηραμάτων επιβάλλει και περιορισμούς στο κυνήγι. Για την εφαρμογή του μέτρου αυτού σε ένα συγκεκριμένο θηραματικό είδος (Sylvia atricapilla) μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των κυνηγών τοποθετείται θετικά. Σχετικά με τις σχέσεις των κυνηγών με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενώ μεγάλο ποσοστό των κυνηγών υποστηρίζει ότι οι σχέσεις τους με την Υπηρεσία είναι καλή και αισθάνονται ικανοποιημένοι από την ποσότητα και την ποιότητα των θηραμάτων που απελευθερώνονται, χαρακτηρίζουν το έργο της Υπηρεσίας μέτριο και δεν είναι πρόθυμοι στην παροχή βοήθειας με τη συλλογή δακτυλίων από τα πουλιά που θηρεύουν ή τους κάλυκες από τα φυσίγγια που χρησιμοποιούν.

Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. διαχείριση θηραμάτων, επιμόρφωση-εκπαίδευση των κυνηγών.

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(20 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)