ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή ασχολείται με την αποτίμηση της αισθητικής αξίας του περιβάλλοντος. Διερευνά τις διαδικασίες δια των οποίων επιτυγχάνεται η αντίληψη του περιβάλλοντος και αναλύει τους τρόπους δια των οποίων διαμέσου των αιώνων οι φιλόσοφοι αντιμετώπισαν τόσον την αντίληψη αυτή, όσο και την αποτίμηση της αισθητικής αξίας του. Έμφαση δίνεται στις διάφορες συστημικές μεθόδους δια των οποίων εκφραζόμαστε κατά τον προσδιορισμό της αισθητικής αξίας, αλλά και τις σχέσεις τους με την διερμηνευτική ικανότητα του καθενός.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική aισθητική, aυταξία, εξέλιξη, Ερμηνευτική

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(5 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)