Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η περιβαλλοντική πληροφορία και η ερμηνεία της φύσης αποτελούν συστατικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες, ικανότητες, αξίες και γνώσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι προκύπτουν διάφοροι προβληματισμοί πάνω στο σχεδιασμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κυρίως στη διάσταση της ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε αυτή να γίνει συμβατή με τις ενσωματωμένες επιθυμίες, και ως εκ τούτου αποδεκτή και παραγωγική, ιδιαίτερα για τις μικρές ηλικίες. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των συστατικών και των στόχων της αποτελεσματικής επικοινωνίας της περιβαλλοντικής πληροφορίας και η ενσωμάτωσή της σε ένα σχεδιαστικό σύστημα ερμηνείας και μάθησης της φύσης με έμφαση στις μικρές ηλικίες. Η εργασία παρουσιάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης για τη φύση, της επικοινωνίας της περιβαλλοντικής πληροφορίας και τέλος τις διαφορετικές διαστάσεις του σχεδιασμού δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον. Συμπεραίνεται ότι η ερμηνεία της φύσης και η αποτελεσματική εκπαίδευση του κοινού για τις αξίες της απαιτούν δομημένες και στοχευμένες δράσεις που εκπονούνται πάνω σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Ο ειδικός εκπαίδευσης για τη φύση έχει σειρά εργαλείων και τεχνικών για να εκπονήσει σχέδιο δραστηριοτήτων, ώστε η περιβαλλοντική πληροφορία να περάσει στους συμμετέχοντες με παραγωγικό τρόπο.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική πληροφόρηση, εκπαίδευση στη φύση, ερμηνεία της φύσης, ειδικός της φύσης, ηγεσία, επικοινωνία

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(17 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)