ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έκταση και η ένταση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών της νέας γενιάς προς το περιβάλλον και η γνώση αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη μεταστροφή αυτή. Προβληματισμό όμως εγείρει το επίπεδο των σχετικών γνώσεων που αποκομίζουν οι μαθητές και η διαπίστωση σοβαρών γνωστικών ελλείψεων. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός από την περιβαλλοντική γνώση μέσα από τα διδασκόμενα μαθήματα, στην άνοδο του γνωστικού επιπέδου για το περιβάλλον συμβάλλει ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων για το περιβάλλον των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Έβρου. Στην έρευνα συμμετείχαν 632 μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων 17 δημοτικών σχολείων του Νομού Έβρου. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν ελλείμματα γνώσης και παρανοήσεις για περιβαλλοντικές έννοιες και περιβαλλοντικά ζητήματα, παρά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του υψηλού σχετικά μορφωτικού επιπέδου των γονιών τους. Στη συνέχεια διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και τη θεμελίωση και υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών, μέτρων, μεθόδων, μεταβολών για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικές γνώσεις, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, Νομός Έβρου.

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(19 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)