ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πλανήτης εξαιτίας των οξυνόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν αναγκαία την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων από τους φορείς που εμπλέκονται με το περιβάλλον, προκειμένου να αναπτύξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι δημόσιες σχέσεις, ως διαδικασία και λειτουργία της επικοινωνίας που ακολουθεί συστηματικές μεθόδους δράσης για την απόκτηση της κατανόησης και της εμπιστοσύνης του κοινού, προσφέρουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν βασικά στοιχεία για τη δόμηση ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων, και στη συνέχεια μέσω της παρουσίασης πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί και στόχευαν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, να αναδειχθούν σημεία-κλειδιά για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων για την επιτυχή προσέγγιση του κοινού-στόχου και τη μετάδοση του κατάλληλου μηνύματος για αυτό.

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιες σχέσεις, περιβαλλοντικά προβλήματα, εμπλεκόμενοι φορείς, περιβαλλοντικές εκστρατείες, κοινή γνώμη

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(51 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)