Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ε.Ε. εδώ και πλέον σαράντα χρόνια υιοθετώντας σειρά πολιτικών και εγκρίνοντας πάνω από 200 νομοθετικές πράξεις, έχει καταστήσει την προστασία του περιβάλλοντος σε μια από τις προτεραιότητες της. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση βασικών συνιστωσών της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, εστιάζοντας την προσοχή της στις βασικές αρχές πού διέπουν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, τα μέσα δράσης και δύο βασικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες την προστασία της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Λέξεις κλειδιά: Βιοποικιλότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση, κλιματική αλλαγή, περιβάλλον

Λήψη (clicks: 9)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 9

(26 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)