ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τη δεκαετία του ́50 μέχρι σήμερα ο τουρισμός διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορεία που αναμένεται και μελλοντικά να συνεχιστεί έστω και με βραδύτερους ρυθμούς. Είναι ο δυναμικότερος και ο ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Οι πλούσιοι φυσικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί πόροι και γενικότερα οι ανθρωπογενείς πόροι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Στην εργασία αυτή καταγράφεται η τουριστική κίνηση για κάθε νομό της χώρας και οι ξενοδοχειακές υποδομές για τα έτη 1981, 1991 και 2001. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η πολυκριτήρια ανάλυση PROMETHEE II για την κατάταξη (ranking) των νομών της Ελλάδας με βάση δείκτες τουριστικής ανάπτυξης.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση (σε επίπεδο νομού) είναι οι αφίξεις αλλοδαπών/κάτοικο, οι αφίξεις ημεδαπών/κάτοικο, οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών/κάτοικο, οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών/κάτοικο, ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων/κάτοικο και ο αριθμός των ξενοδοχειακών κλινών/κάτοικο. Από την ανάλυση προέκυψε ότι και τα τρία έτη ο νομός Δωδεκανήσου βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ ο νομός Κιλκίς στην τελευταία.

Λέξεις κλειδιά: Πολυκριτήρια Ανάλυση, PROMETHEE II, Τουριστική Ανάπτυξη

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 2

(13 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)