ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ TAXA ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου αποτελεί μια περιοχή με υψηλή βιοποικιλότητα, χαρακτηρισμένη ως ιδιαίτερα σημαντική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερο χλωριδικό και φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς η Θράκη αποτελεί την περιφέρεια όπου δύο μεγάλες ηπειρωτικές μάζες, η Ευρώπη και η Ασία και τρεις ευρύτερες χλωριδικές περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή, η Μεσογειακή και η Ιρανο-Τουρανική, συναντώνται. Παράλληλα, σημαντική για την χλωρίδα είναι η σποραδική παρουσία υπερβασικών πετρωμάτων στη περιοχή. Στην εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται οι τάσεις που προκύπτουν από τη σύνθεση του βιοτικού και του χωρολογικού φάσματος από τα μέχρι σήμερα γνωστά χλωριδικά στοιχεία της περιοχής. Αναφέρονται 32 φυτικά taxa που βρίσκονται κάτω από ειδικό καθεστώς διατήρησης. Επιπλέον, αναλύεται η κατάσταση διατήρησης των 6 από αυτά τα οποία αξιολογούνται ως τα πιο σημαντικά από άποψη ενδημισμού ή σπανιότητας. Τέλος, καταγράφονται 6 φυτικά taxa που κρίνονται σημαντικά για λόγους πληθυσμιακής κατανομής ή γεωγραφικής εξάπλωσης.


Λέξεις κλειδιά: Βιοποικιλότητα, ενδημικά είδη χλωρίδας, προστατευόμενες περιοχές.

Λήψη (clicks: 7)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(27 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)