Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών των χρηστών της βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ανάδειξη του βαθμού ικανοποίησης των από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της υλοποίησης μίας έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου, καθώς και ο εντοπισμός περιθωρίων βελτίωσης.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε δέκα ερωτήσεις κλειστού τύπου και μια ερώτηση ανοιχτού τύπου. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ανώνυμα από 209 ερωτώμενους, χρήστες της βιβλιοθήκης, πρωτίστως προπτυχιακούς φοιτητές των δύο τμημάτων.

Τα ερωτηματολόγια, αφού συλλέχθηκαν, κατόπιν καταγράφηκαν κωδικοποιημένα. Στη συνέχεια αναλύθηκαν/επεξεργάστηκαν μέσω ειδικού στατιστικού προγράμματος, από το οποίο και εξήχθησαν τα τελικά αποτελέσματα με την προσθήκη ειδικών διαγραμμάτων ή πινάκων. Βάσει της ανάλυσης των δεδομένων, μπορούμε να εξάγουμε ως συμπέρασμα πως η βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Σχολής, καθώς πέρα από τον κύριο σκοπό δημιουργίας της, τον δανεισμό βιβλίων, συμβάλλει σημαντικά και σε άλλες λειτουργίες της Σχολής. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ εποικοδομητικά και συμβάλλουν στην ανάδειξη της σημαντικότητας της βιβλιοθήκης και της καίριας συμβολής της στην ομαλή λειτουργία των δύο τμημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και στον εντοπισμό των εφιστάμενων αδυναμιών, αλλά και των βελτιώσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο μέλλον.


Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας,
ικανοποίηση χρηστών, Ορεστιάδα

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(7 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)