Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του καινοφανούς Φιλοσοφικού κλάδου της Περιβαλλοντικής Ηθικής και του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών. Αρχικά, αφού δοθεί ένας γενικός ορισμός του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, επιχειρείται μια ανάλυση των αιτίων που δημιούργησαν το φαινόμενο αυτό, όπως και μια ανάλυση των επιπτώσεών του. Στη συνέχεια παρατίθεται μια ανάλυση της σημασίας διαμόρφωσης μιας νέας περιβαλλοντικής ηθικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δραστικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα (όπως η κλιματική αλλαγή), καθώς και η συνακόλουθη ανάγκη αναπροσανατολισμού των αξιών προς ένα περισσότερο οικοκεντρικό – φυσιοκεντρικό κοσμοείδωλο. Τέλος, υποστηρίζουμε πως η νέα αυτή περιβαλλοντική ηθική μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να μεταλαμπαδευθεί σε αρκετές κοινωνικές ομάδες, ώστε μέσω της δημιουργίας οικολογικών συνειδήσεων να αρχίσει η άμβλυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, αξίες, τεχνολογία

Λήψη (clicks: 20)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 7

(68 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)