ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας εστιάζεται στο ότι η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και η ενίσχυση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές διαδικασίες θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενδυνάμωση και επίτευξη των στόχων της. Η εργασία αυτή στοχεύει επίσης, στο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο υπάρχουν αδυναμίες και αντιφάσεις που καθιστούν την εφαρμογή των αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προβληματική και με ποιον τρόπο μπορεί μια τέτοια εφαρμογή να αποβεί ωφέλιμη ως προς την υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς από πλευράς των μαθητών ως «πολιτών του μέλλοντος». Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, αν η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι σε θέση να ξεπεράσει τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στη μέση εκπαίδευση και να συνεργαστεί με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει τους στόχους της. Αν ναι, με ποιόν τρόπο μπορεί να γίνει αυτό; Πόσο πρακτικό μπορεί να είναι αυτό; Μπορεί αυτή η διαδικασία να ευαισθητοποιήσει περιβαλλοντικά τους συμμετέχοντες;


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γυμνάσιο, Λύκειο, Πρακτικές,
Προβλήματα, Προοπτικές

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(14 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)