Η ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ O.F. BOLLNOW. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μας ανατρέχουμε σε ένα ύστερο κείμενο O.F. Bollnow που αναφέρεται στην πόλη, το πράσινο και τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια φιλοσοφική- ανθρωπολογική προσέγγιση του θέματος του…

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο. ΕΛΥΤΗ ΣΤΗΝ Α-ΣΚΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο μας επιδιώκουμε να δείξουμε με όρους φιλοσοφικούς- ανθρωπολογικούς την αντιστοίχιση της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού στην ποιητική της εκδοχή. Το εγχείρημά μας εστιάζει στον…